VÝROČNÍ ZPRÁVA FARNOSTÍ VELKÁ LOSENICE

A HAVLÍČKOVA BOROVÁ ZA ROK 2021

Duchovní správce vyjádřil vděčnost farníkům za vše, co se s pomocí Boží v uplynulém roce podařilo i přes neobvyklou situaci… Kdo jiný než křesťané by měl být připraven na „nenormální“ situace? V průběhu dějin se církev nebo místní církve opakovaně ocitali a ocitají v mimořádné situaci. Přesto: Kristus říká: Já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa. Kéž je to povzbuzením k většímu úsilí většího počtu farníků do další činnosti.

 

Posvěcující služba církve

Farnost Velká Losenice – uděleno 5 svátostí křtu, 1 pár si udělil sv. manželství, při pohřbu jsme se rozloučili s 14 farníky, bylo uděleno 69 svátostí pomazání nemocných a 7 dětí přistoupilo poprvé k sv. smíření a přijalo sv. eucharistie.

Farnost Havlíčkova Borová – uděleno 7 svátostí křtu, 2 páry si udělily sv. manželství a při pohřbu jsme se rozloučili s 8 farníky, bylo uděleno 63 svátostí pomazání nemocných a 4 dětí přistoupily poprvé k sv. smíření a přijaly sv. eucharistie.

 

Katecheze

 • výuka náboženství – probíhala, pokud bylo možno – 10 hodin týdně ve škole ve Velké Losenici (102 žáků), 2 hodiny týdně ve škole v Havlíčkově Borové (41 žáků ), 2 hodiny týdně ve škole ve Vepřové (3  žáci), 2 hodiny týdně ve škole v Oudoleni (7 žáků),
 • 1 hodina týdně ve škole v Sázavě (5 žáků).
 • 6 x se během roku uskutečnilo katechetické setkání vyučujících náboženství (pastorační asistentka Marta Králíčková, Mgr.Lukáš Ležák DiS., Mgr.Marie Lacinová, Kateřina  Lacinová) s duchovním správcem. Dík za nasazení v nejistých dobách.
 • každou středu je dětská eucharistická oběť a příprava na ni (Marta Králíčková)
 • setkání ministrantů – každou středu pod vedením pana Jana Uttendorfského
 • účast katechetek na  oblastním setkání v Havlíčkově Brodě a v Hradci Králové
 • systematická příprava na 1.sv.přijímání pod vedením past. asistentky, 3x setkání duchovního s rodiči těchto dětí, „dětská rekolekce“ v Losíku

 

 • Liturgie a duchovní život
 • adorace – 1x za měsíc
 • o velikonocích se podařilo prožít ve farnosti Velká Losenice adoraci od Zeleného čtvrtku do  Vzkříšení
 • 5 akolytů ve farnostech zodpovědně vykonává svoji službu , vzhledem k situaci jim přibylo úkolů – díky za tuto důležitou službu
 • o svátcích jsme se společně modlili denní modlitbu církve
 • křížová cesta – v době postní se farníci aktivně zapojili v obcích Velká Losenice, Malá Losenice, Sázava, Vepřová, Pořežín, Havlíčkova Borová a Oudoleň do vedení pobožností , každou středu křížová cesta pro děti,   
 • společná modlitba růžence – před každou bohoslužbou  se společně modlíme růženec – dík za vedení, v měsíci říjnu se farníci společně modlili růženec i v Malé Losenici, Sázavě, Pořežíně,Vepřové, Havlíčkově Borové a Oudoleni, mnozí farníci jsou zapojeni do modlitby živého růžence.
 • dík za modlitbu růžence v rodinách
 • ve Velké Losenici, Malé Losenici a Vepřové mají farníci  Schönstattské putovní svatyňky
 • maminky se   schází k modlitbě matek
 • funguje služba akolytů, lektorů, žalmistů, chrámového sboru, přípravy přímluv, vedení bohoslužeb slova
 • pravidelně jsou tematicky obměňovány všechny nástěnky
 • každou neděli je otevřena farní knihovna v době 9.00-10.00 hod. knihovna díky knihovnici sl. Růženě Sobotkové systematicky roztříděna, katalogizována a doplňována.

 

 • Pastorační a ekonomická rada
 • vzhledem k možnostem se past.a ekonomická rada setkala (za vysoké účasti) v uplynulém roce 11x s vydáváním zpráv z těchto setkání
 • setkávání pastoračního výboru
 • v součinnosti s duchovním správcem zajišťování a organizace  všech akcí  ve farnosti se zodpovědností jednotlivých členů za svěřené oblasti
 • příprava všech významných akcí farnosti v jednotlivých obcích
 • příprava farního pastoračního plánu pro rok 2022

KOLPINGOVA RODINA

Kolpingova rodina se aktivně spolupodílí na většině činností ve farnosti – 6 členů past. a ekonomické rady je zároveň členy Kolpingovy rodiny.