Farní pastorační plán pro rok 2012 pro farnosti Velká Losenice a Havlíčkova Borová

Téma roku : Biřmování – svátost křesťanské dospělosti

Farní pastorační plán vytvořil pastorační výbor z námětů a připomínek členů pastorační a ekonomické rady a vychází z požadavků vyplývajících z Kodexu církevního práva, z papežských encyklik, z Kalendáře s nabídkou pastoračních aktivit v královéhradecké diecézi pro rok 2012. Past. a ekonom. rada Farní pastorační plán schválila na svém setkání 6.1.2012.

Katecheze

 • výuka náboženství v stávajícím rozsahu
 • 6x ročně katechetické setkání
 • týdně setkání ministrantů
 • týdně dětská eucharistická oběť a příprava na ni
 • 2x za rok dvoudenní setkání na faře v Havlíčkově Borové
 • příprava dětí k přijetí 1.sv.přijímání, sv.smíření ve Velké Losenici a Havl.Borové
  • 24.6.2012 – termín jednoznačně schválen pastorační a ekonomickou radou
  • soustředění dětí před přijetím svátostí – 29.2.2012
 • účast katechetek na diecézní konferenci o působení církve ve školách – 21.1.2012
 • diecézní setkání mládeže Hradec Králové – 31.3.2012
 • diecézní setkání ministrantů – 21.4.2012 – Chrudim
 • diecézní Svatovojtěšská pouť na Libici – 28.4.2012
 • oslava Dne matek – Losík – Kolpingova rodina – 13.5.2012
 • diecézní setkání dětí křesťanská víra vyjádřená barokem – Hradec Králové 19.5.2012
 • Requiem za + otce arcibiskupa Karla Otčenáška – 24.5.2012 – katedrála H.Králové
 • noc kostelů – 1.6.2012
 • diecézní setkání seniorů v Hradci Králové – 16.6.2012
 • celostátní setkání mládeže 2012 – Žďár nad Sázavou – 14.-19.8.2012
 • pouť na Horu Matky Boží u Králík – 19.8.2012
 • národní svatováclavská pouť ve Staré Boleslavi – 28.9.2012

Liturgie a duchovní život

 • rekolekce v době postní (3.3.2012) a adventní (10.11.2012) měsíčně výstav Nejsvětější svátosti – celonedělní adorace
 • sv.biřmování – Havlíčkova Borová – 10.6.2012 (bude upřesněno)
 • služby lektorů, akolytů, žalmistů, přípravy přímluv, obětní průvod, hebdomadáři
 • pravidelná činnost scholy, rozšíření chrámového sboru, zpěv antifon
 • společná modlitba denní modlitby církve o svátcích při liturgii, před jednotlivými setkáními, vedoucí i děti na táboře
 • vedení pobožností farníky v jednotlivých obcích – křížové cesty, májové pobožnosti, modlitba růžence
 • velikonoční adorace od Zeleného čtvrtku do obřadů Vzkříšení
 • kurz lektorů
 • pravidelné měsíční setkávání pastorační a ekonomické rady a pastoračního výboru a vydávání zpráv z těchto setkání
 • liturgické úpravy
 • setkání seniorů – pravidelné – ve spolupráci s Klubem křesťanských demokratů farnosti
 • modlitba a snaha o získání kněžských povolání, též studia teologie laiky
 • účast farníků na exerciciích
 • farní shromáždění – 2.9.2012 – Havlíčkova Borová
 • celodenní adorace v Malé Losenici – 5.7.2012
 • podpora aktivit Kolpingovy rodiny Velká Losenice, která se na většině akcí spolupodílí organizačně či finančně
 • letní dětský tábor Kolpingovy rodiny ve dvou turnusech:
  • I.turnus – 14.7.-21.7.2012
  • II.turnus – 21.7.- 28.7.2012
 • Místo tábora : fara Havlíčkova Borová
 • šachový oddíl KR Velká Losenice – setkávání každý pátek – 15.00-16.30 hod. – Kolpingova rodina
 • pravidelná činnost pěveckého dětského sboru
 • chrámový sbor Liberi Dei
 • mateřské centrum – setkávání maminek s dětmi každou středu od 15.00 hod. v Losíku – Kolpingova rodina – zajišťují paní V.Bratršovská a R.Sobotková
 • příprava a realizace Tříkrálové sbírky a hry Čtvrtý z mudrců
 • pouť Kolpingova díla ve Věžnici
 • fotbalový turnaj pro děti v malé kopané ve 2 kategoriích– Kolpingova rodina – 9.6.2012
 • drakiáda – Kolpingova rodina
 • zahájení a ukončení letních prázdnin táborákem a hrami – Kolpingova rodina
 • účast na akcích Centrálního svazu Kolpingova díla ČR – Kolpingova rodina
 • členská schůze Kolpingovy rodiny Velká Losenice
 • podpora aktivit Klubu křesťanských demokratů farnosti Velká Losenice, (přednášky, den dětí, společenský večer)
 • výroční schůze Klubu křesťanských demokratů farnosti
 • podpora aktivit Evropské akademie pro demokracii – účast na přednáškách

Marta Králíčková

sekretářka pastorační a ekonomické rady

Jiří Zach

místopředseda ekonomické rady

Jan Uttendorfský

místopředseda pastorační a ekonomické rady

Daniel Kolář

předseda pastorační a ekonomické rady