Patron roku : Neposkvrněné Srdce Panny Marie

 

Téma roku : Rok povolání

Farní pastorační plán vytvořil pastorační výbor z námětů a připomínek členů pastorační a ekonomické rady a vychází z požadavků vyplývajících z Kodexu církevního práva, z papežských encyklik, z Kalendáře s nabídkou pastoračních aktivit v královéhradecké diecézi pro rok 2014. Past. a ekonom. rada Farní pastorační plán schválila na svém setkání 10.1.2014.

 

Katecheze

 • výuka náboženství v stávajícím rozsahu

 • 6x ročně katechetické setkání

 • týdně setkání ministrantů

 • týdně dětská eucharistická oběť a příprava na ni

 • 2x za rok dvoudenní setkání na faře v Havlíčkově Borové

 • příprava dětí k přijetí 1.sv.přijímání, sv.smíření ve Velké Losenici a Havl.Borové – 22.6.2014 – termín jednoznačně schválen pastorační a ekonomickou radou

 • soustředění dětí před přijetím svátostí – středa 12.3.2014

 • účast katechetek na diecézní konferenci o křesťanských misiích – 11.1.2014

 • týden modliteb za mládež

 • diecézní setkání mládeže Hradec Králové

 • diecézní setkání ministrantů

 • diecézní Svatovojtěšská pouť na Libici – 26.4.2014

 • oslava Dne matek – Losík – Kolpingova rodina – 11.5.2014

 • noc kostelů

 • diecézní setkání seniorů v Hradci Králové

 • národní svatováclavská pouť ve Staré Boleslavi – 28.9.2014

 

Liturgie a duchovní život

 • rekolekce v době postní (8.3.2014) a adventní (8.11.2014)

 • měsíčně výstav Nejsvětější svátosti – celonedělní adorace

 • služby lektorů, akolytů, žalmistů, přípravy přímluv, obětní průvod, hebdomadáři

 • pravidelná činnost scholy, rozšíření chrámového sboru, zpěv antifon

 • společná modlitba denní modlitby církve o svátcích při liturgii, před jednotlivými setkáními, vedoucí i děti na táboře

 • vedení pobožností farníky v jednotlivých obcích – křížové cesty, májové pobožnosti, modlitba růžence

 • velikonoční adorace od Zeleného čtvrtku do obřadů Vzkříšení

 • pravidelné měsíční setkávání pastorační a ekonomické rady a pastoračního výboru a vydávání zpráv z těchto setkání

 • liturgické úpravy – zpovědní místnost

 • setkání seniorů – pravidelné – ve spolupráci s Klubem křesťanských demokratů farnosti

 • modlitba a snaha o získání kněžských povolání, též studia teologie laiky

 • účast farníků na exerciciích

 • farní shromáždění

 • volby do Pastorační a ekonomické rady Farního svazu 7.9 a 14.9.2014

 • celodenní adorace v Malé Losenici – 5.7.2014

 • podpora aktivit Kolpingovy rodiny Velká Losenice, která se na většině akcí spolupodílí organizačně či finančně

 • letní dětský tábor Kolpingovy rodiny ve dvou turnusech : I.turnus – 5.7.- 12.7.2014

II.turnus – 12.7.- 19.7.2014

Místo tábora : fara Havlíčkova Borová

 • šachový oddíl KR Velká Losenice – setkávání každý pátek – 15.00-16.30 hod. – Kolpingova rodina

 • pravidelná činnost pěveckého dětského sboru

 • chrámový sbor Liberi Dei

 • mateřské centrum – setkávání maminek s dětmi každou středu od 15.00 hod. v Losíku – Kolpingova rodina – zajišťují paní V.Bratršovská a R.Sobotková

 • příprava a realizace Tříkrálové sbírky a hry Čtvrtý z mudrců

 • pouť Kolpingova díla ve Věžnici

 • fotbalový turnaj pro děti v malé kopané ve 2 kategoriích– Kolpingova rodina – 7.6.2014

 • drakiáda – Kolpingova rodina

 • zahájení a ukončení letních prázdnin táborákem a hrami – Kolpingova rodina

 • účast na akcích Centrálního svazu Kolpingova díla ČR – Kolpingova rodina

 • členská schůze Kolpingovy rodiny Velká Losenice

 • podpora aktivit Klubu křesťanských demokratů farnosti Velká Losenice, (přednášky, den dětí, společenský večer)

 • výroční schůze Klubu křesťanských demokratů farnosti – 12.1.2014

 • podpora aktivit Evropské akademie pro demokracii – účast na přednáškách

 

 

 

Jan Uttendorfský

místopředseda pastorační a ekonomické rady

 

 

Jiří Zach

místopředseda ekonomické rady

 

Marta Králíčková

sekretářka pastorační a ekonomické rady

 

 

Daniel Kolář

předseda pastorační a ekonomické rady