Farní pastorační plán vytvořil pastorační výbor z námětů a připomínek členů pastorační a ekonomické rady a vychází z požadavků vyplývajících z Kodexu církevního práva, z papežských encyklik, z Kalendáře s nabídkou pastoračních aktivit v královéhradecké diecézi pro rok 2015. Past. a ekonom. rada Farní pastorační plán schválila na svém setkání 9.1.2015.

 

Katecheze

 • výuka náboženství v stávajícím rozsahu

 • 6x ročně katechetické setkání

 • týdně setkání ministrantů

 • týdně dětská eucharistická oběť a příprava na ni

 • 2x za rok dvoudenní setkání na faře v Havlíčkově Borové

 • příprava dětí k přijetí 1.sv.přijímání, sv.smíření ve Velké Losenici a Havl.Borové – 21.6.2015 – termín jednoznačně schválen pastorační a ekonomickou radou

 • soustředění dětí před přijetím svátostí – středa 4.2.2015

 • účast katechetek na diecézním katechetickém setkání – 24.1.15

 • diecézní setkání mládeže Hradec Králové – 28.3.15

 • diecézní setkání ministrantů

 • diecézní Svatovojtěšská pouť na Libici – 25.4.15

 • oslava Dne matek – Losík – Kolpingova rodina – 10.5.2015

 • noc kostelů 29.5.15

 • diecézní setkání seniorů v Hradci Králové 20.6.15

 • národní svatováclavská pouť ve Staré Boleslavi – 28.9.2015

 

Liturgie a duchovní život

 • rekolekce v době postní (21.2.2015) a adventní (7.11.2015)

 • měsíčně výstav Nejsvětější svátosti – celonedělní adorace

 • služby lektorů, akolytů, žalmistů, přípravy přímluv, obětní průvod, hebdomadáři

 • pravidelná činnost scholy, rozšíření chrámového sboru, zpěv antifon

 • společná modlitba denní modlitby církve o svátcích při liturgii, před jednotlivými setkáními, vedoucí i děti na táboře

 • vedení pobožností farníky v jednotlivých obcích – křížové cesty, májové pobožnosti, modlitba růžence

 • velikonoční adorace od Zeleného čtvrtku do obřadů Vzkříšení

 • pravidelné měsíční setkávání pastorační a ekonomické rady a pastoračního výboru a vydávání zpráv z těchto setkání

 • liturgické úpravy – zpovědní místnost

 • setkání seniorek

 • modlitba a snaha o získání kněžských povolání, též studia teologie laiky

 • účast farníků na exerciciích

 • farní shromáždění-

 • celodenní adorace v Malé Losenici – 5.7.2015

 • podpora aktivit Kolpingovy rodiny Velká Losenice, která se na většině akcí spolupodílí organizačně či finančně

 • letní dětský tábor Kolpingovy rodiny ve dvou turnusech:

  • I.turnus – 11.7.- 18.7.2015
  • II.turnus – 18.7.- 25.7.2015

Místo tábora: fara Havlíčkova Borová

 • šachový oddíl KR Velká Losenice – setkávání každý pátek – 15.00-16.30 hod. – Kolpingova rodina

 • pravidelná činnost pěveckého dětského sboru

 • chrámový sbor Liberi Dei

 • mateřské centrum – setkávání maminek s dětmi v pátek 15.00 hod. v Losíku – zajišťují paní V.Bratršovská a R.Sobotková

 • příprava a realizace Tříkrálové sbírky a hry Čtvrtý z mudrců

 • pouť Kolpingova díla ve Věžnici

 • fotbalový turnaj pro děti v malé kopané ve 2 kategoriích– Kolpingova rodina – 6.6.2015

 • drakyáda – Kolpingova rodina

 • zahájení a ukončení letních prázdnin táborákem a hrami – Kolpingova rodina

 • účast na akcích Centrálního svazu Kolpingova díla ČR – Kolpingova rodina

 • podpora aktivit Evropské akademie pro demokracii – účast na přednáškách

 

 

 

Marta Králíčková

sekretářka pastorační a ekonomické rady

 


Jiří Zach

místopředseda ekonomické rady

 

 

Jaroslav Pibil

místopředseda pastorační a ekonomické rady

 

 

Daniel Kolář

předseda pastorační a ekonomické rady