Farní pastorační plán vytvořil pastorační výbor z námětů a připomínek členů pastorační a ekonomické rady a vychází z požadavků vyplývajících z Kodexu církevního práva, z papežských encyklik, z Kalendáře s nabídkou pastoračních aktivit v královéhradecké diecézi pro rok 2017. Past. a ekonom. rada Farní pastorační plán schválila na svém setkání 6.1.2017.

 

Katecheze

 • výuka náboženství v stávajícím rozsahu
 • 8x ročně katechetické setkání
 • týdně setkání ministrantů
 • týdně dětská eucharistická oběť a příprava na ni
 • 2x za rok dvoudenní setkání na faře v Havlíčkově Borové
 • příprava dětí k přijetí 1.sv.přijímání, sv.smíření ve Velké Losenici a Havl.Borové
  • 25.6.2017 – termín jednoznačně schválen pastorační a ekonomickou radou
 • soustředění dětí před přijetím svátostí – středa 22.2.2017
 • diecézní setkání mládeže Hradec Králové – 8.4.17
 • setkání biskupa s katechumeny Hradec Králové – 10.4.2017
 • diecézní setkání ministrantů Dobruška – 27.5.17
 • diecézní Svatovojtěšská pouť na Libici – 22.4.17
 • oslava Dne matek – Losík – Kolpingova rodina – 14.5.2017
 • noc kostelů 9.6.17
 • diecézní mariánská pouť Neratov 12.8.17
 • celostátní setkání mládeže Olomouc – 15.-20.8.2017
 • národní pouť do Fatimy – 7.-16.9.2017
 • diecézní katechetické setkání Hradec Králové – 16.9.2017
 • národní svatováclavská pouť ve Staré Boleslavi – 28.9.2017
 • sympozium o Fatimě – Hradec Králové a Koclířov – 4.-7.10.2017
 • obnova zasvěcení ČR Panně Marii Fatimské- Koclířov – 7.10.2017

Liturgie a duchovní život

 • termín poutí v obcích našeho farního svazu:
  • Vepřová 11.6.2017
  • Peršíkov 28.5.2017
  • Oudoleň 3.6.2017
  • Havlíčkova Borová 18.6.2017
  • Velká Losenice 30.7.2017
  • Malá Losenice 20.8.2017
 • rekolekce v době postní (4.3.2017) a adventní (4.11.2017)
 • měsíčně výstav Nejsvětější svátosti – celonedělní adorace
 • služby lektorů, akolytů, žalmistů, přípravy přímluv, obětní průvod, hebdomadáři
 • pravidelná činnost scholy, rozšíření chrámového sboru, zpěv antifon
 • společná modlitba denní modlitby církve o svátcích při liturgii, před jednotlivými setkáními, vedoucí i děti na táboře
 • vedení pobožností farníky v jednotlivých obcích – křížové cesty, májové pobožnosti, modlitba růžence
 • velikonoční adorace od Zeleného čtvrtku do obřadů Vzkříšení
 • pravidelné měsíční setkávání pastorační a ekonomické rady a pastoračního výboru a vydávání zpráv z těchto setkání
 • liturgické úpravy – zpovědní místnost
 • setkání seniorek
 • modlitba a snaha o získání kněžských povolání, též studia teologie laiky
 • účast farníků na exerciciích
 • farní shromáždění- Sázava – 16.7.2017
 • celodenní adorace v Malé Losenici – 5.7.2017
 • podpora aktivit Kolpingovy rodiny Velká Losenice, která se na většině akcí spolupodílí organizačně či finančně
 • letní dětský tábor Kolpingovy rodiny ve dvou turnusech:
  • I.turnus – 8.7.- 15.7.2017
  • II.turnus – 15.7.- 22.7.2017
  • Místo tábora : fara Havlíčkova Borová
 • pravidelná činnost pěveckého dětského sboru
 • chrámový sbor Liberi Dei a Vis angeli
 • mateřské centrum – setkávání maminek s dětmi – zajišťují paní V.Bratršovská a R.Sobotková
 • příprava a realizace Tříkrálové sbírky a hry Čtvrtý z mudrců
 • pouť Kolpingova díla ve Věžnici
 • fotbalový turnaj pro děti v malé kopané ve 2 kategoriích– Kolpingova rodina – 3.6.2017
 • drakyáda – Kolpingova rodina
 • zahájení a ukončení letních prázdnin táborákem a hrami – Kolpingova rodina
 • účast na akcích Centrálního svazu Kolpingova díla ČR – Kolpingova rodina
 • podpora aktivit Evropské akademie pro demokracii – účast na přednáškách

 

 

 

Jaroslav Pibil

místopředseda pastorační a ekonomické rady

 

 

Jiří Zach

místopředseda ekonomické rady

 

 

Marta Králíčková

sekretářka pastorační a ekonomické rady

 

 

Daniel Kolář

předseda pastorační a ekonomické rady