Farní pastorační plán vytvořil pastorační výbor z námětů a připomínek členů pastorační a ekonomické rady a vychází z požadavků vyplývajících z Kodexu církevního práva, z papežských encyklik, z Kalendáře s nabídkou pastoračních aktivit v královéhradecké diecézi pro rok 2018. Past. a ekonom. rada Farní pastorační plán schválila na svém setkání 12.1.2018.

Katecheze

 • výuka náboženství v stávajícím rozsahu

 • 8x ročně katechetické setkání

 • týdně setkání ministrantů, týdně dětská eucharistická oběť a příprava na ni

 • 2x za rok dvoudenní setkání na faře v Havlíčkově Borové

 • příprava dětí k přijetí 1.sv.přijímání, sv.smíření ve Velké Losenici a Havl.Borové – 24.6.2018 – termín jednoznačně schválen pastorační a ekonomickou radou

 • soustředění dětí před přijetím svátostí – středa 28.2.2018

 • 24 hodin pro Pána – 9.-10.3.2018

 • diecézní setkání mládeže Hradec Králové – 24.3.18

 • setkání biskupa s katechumeny Hradec Králové – 23.3.2018

 • diecézní setkání ministrantů Litomyšl – 2.6.18

 • diecézní Svatovojtěšská pouť na Libici – 21.4.18

 • oslava Dne matek – Losík – Kolpingova rodina – 13.5.2018

 • noc kostelů 25.5.18

 • manželská setkání – Litomyšl – 21.-28.7.2018

 • diecézní mariánská pouť Luže 19.8.18

 • misijní den 2018 Choceň – 22.9.2018

 • národní svatováclavská pouť ve Staré Boleslavi – 28.9.2018

 

Liturgie a duchovní život

 • termín poutí v obcích našeho farního svazu :

  • Vepřová 27.5.2018 Havlíčkova Borová 17.6.2018
  • Peršíkov 3.6.2018 Velká Losenice 29.7.2018
  • Oudoleň 2.6.2018 Malá Losenice 19.8.2018
  • SVĚCENÍ KAPLE PANNY MARIE KARMELSKÉ V SÁZAVĚ – NEDĚLE 16.ZÁŘÍ 2018 V 10,.00 HOD.
 • rekolekce v době postní (17.2.2018) a adventní (3.11.2018)

 • měsíčně výstav Nejsvětější svátosti – celonedělní adorace

 • služby lektorů, akolytů, žalmistů, přípravy přímluv, obětní průvod, hebdomadáři

 • pravidelná činnost scholy, rozšíření chrámového sboru, zpěv antifon

 • společná modlitba denní modlitby církve o svátcích při liturgii, před jednotlivými setkáními, vedoucí i děti na táboře

 • vedení pobožností farníky v jednotlivých obcích – křížové cesty, májové pobožnosti, modlitba růžence

 • velikonoční adorace od Zeleného čtvrtku do obřadů Vzkříšení

 • pravidelné měsíční setkávání pastorační a ekonomické rady a pastoračního výboru a vydávání zpráv z těchto setkání

 • liturgické úpravy – zpovědní místnost

 • setkání seniorek

 • modlitba a snaha o získání kněžských povolání, též studia teologie laiky

 • účast farníků na exerciciích

 • farní shromáždění- Sázava – 16.9.2018

 • celodenní adorace v Malé Losenici – 5.7.2018

 • podpora aktivit Kolpingovy rodiny Velká Losenice, která se na většině akcí spolupodílí organizačně či finančně

 • letní dětský tábor Kolpingovy rodiny ve dvou turnusech:

   

  I.turnus – 7.7.- 14.7.2018

   

   

  II.turnus – 14.7.- 21.7.2018

   

Místo tábora : fara Havlíčkova Borová

 • pravidelná činnost pěveckého dětského sboru

 • chrámový sbor Liberi Dei a Vis angeli

 • mateřské centrum – setkávání maminek s dětmi – zajišťují paní V.Bratršovská a R.Sobotková

 • příprava a realizace Tříkrálové sbírky a hry Čtvrtý z mudrců

 • pouť Kolpingova díla ve Věžnici

 • fotbalový turnaj pro děti v malé kopané ve 2 kategoriích– Kolpingova rodina – 2.6.2018

 • drakyáda – Kolpingova rodina

 • zahájení a ukončení letních prázdnin táborákem a hrami – Kolpingova rodina

 • účast na akcích Centrálního svazu Kolpingova díla ČR – Kolpingova rodina

 • podpora aktivit Evropské akademie pro demokracii – účast na přednáškách

 

 

Daniel Kolář

předseda pastorační a ekonomické rady

 

 

Jaroslav Pibil

místopředseda pastorační a ekonomické rady

 

 

Jiří Zach

místopředseda ekonomické rady

 

 

Marta Králíčková

sekretářka pastorační a ekonomické rady