Farní pastorační plán pro rok 2019 pro farnosti Velká Losenice a Havlíčkova Borová

 

Farní pastorační plán vytvořil pastorační výbor z námětů a připomínek členů pastorační a ekonomické rady a vychází z požadavků vyplývajících z Kodexu církevního práva, z papežských encyklik, z Kalendáře s nabídkou pastoračních aktivit v královéhradecké diecézi pro rok 2019. Pastorační i ekonomická rada Farní pastorační plán schválila na svém setkání 11.1.2019.

Katecheze

 • výuka náboženství v stávajícím rozsahu

 • 8x ročně katechetické setkání

 • týdně setkání ministrantů, týdně dětská eucharistická oběť a příprava na ni

 • 2x za rok dvoudenní setkání na faře v Havlíčkově Borové

 • primiční mše sv. v ČR novokněze bratra M.-Adama Grůzy – Velká Losenice – sobota 23.února 2019 v 11.00 hod.

 • příprava dětí k přijetí 1.sv.přijímání, sv.smíření ve Velké Losenici a Havl.Borové – 23.6.2019 – termín jednoznačně schválen pastorační a ekonomickou radou

 • soustředění dětí před přijetím svátostí – úterý 5.3.2019

 • společný víkend pro biřmovance – 8.-10. 3.2019 – DCŽM Vesmír

 • 24 hodin pro Pána – 29.-30.3.2019

 • diecézní setkání mládeže Hradec Králové – 13.4.19

 • setkání biskupa s katechumeny Hradec Králové – 12.4.2019

 • diecézní Svatovojtěšská pouť na Libici – 27.4.19

 • oslava Dne matek – Losík – Kolpingova rodina – 12.5.2019

 • noc kostelů 24.5.19

 • udělení svátosti biřmování biskupem Mons. Janem Vokálem – neděle 26.5.2019 v 10.00 hod. ve Velké Losenici

 • diecézní setkání dětí Hradec Králové – 8.6.2019

 • celostátní setkání animátorů mládeže Chotěboř – 13.-18.8.2019

 • diecézní mariánská pouť Králíky – 18.8.19

 • diecézní setkání seniorů Hradec Králové – 1.10.2019

 • národní svatováclavská pouť ve Staré Boleslavi – 28.9.2019

 • národní pouť do Říma – 11.11.-14.11.2019

 

Liturgie a duchovní život


Termín poutí v obcích našeho farního svazu :

 

 • Peršíkov 2.června 2019
 • Oudoleň 9. června 2019
 • Havlíčkova Borová 16. června 2019
 • Vepřová 16. června 2019
 • Sázava 21. července 2019
 • Velká Losenice 28. července 2019
 • Malá Losenice 18. srpna 2019

 


Termín výročí posvěcení kostela (kaple) v obcích našeho farního svazu:

 

 • Havlíčkova Borová 1. září 2019
 • Račín ( výr. posv. kříže) 14.září 2019
 • Pořežín 3.září 2019
 • Sázava 22. září 2019
 • Oudoleň 6.října 2019
 • Vepřová 20.října 2019
 • Velká Losenice 27.října 2019

 

 • rekolekce v době postní (9.3.2019) a adventní (9.11.2019)

 • měsíčně výstav Nejsvětější svátosti– celonedělní adorace

 • služby lektorů, akolytů, žalmistů, přípravy přímluv, obětní průvod, hebdomadáři

 • pravidelná činnost scholy, rozšíření chrámového sboru, zpěv antifon

 • společná modlitba denní modlitby církveo svátcích při liturgii, před jednotlivými setkáními, vedoucí i děti na táboře

 • vedení pobožností farníky v jednotlivých obcích – křížové cesty, májové pobožnosti, modlitba růžence

 • velikonoční adorace od Zeleného čtvrtku do obřadů Vzkříšení

 • pravidelné měsíční setkávání pastorační a ekonomické rady pastoračního výboru a vydávání zpráv z těchto setkání

 • liturgické úpravy – úprava presbytáře v kostele sv.Víta v Havlíčkově Borové

 • nové lavice na kůru v kostele sv.Víta v Havlíčkově Borové

 • setkání seniorek

 • modlitba a snaha o získání kněžských povolání, též studia teologie laiky

 • účast farníků na exerciciích

 • farní shromáždění – Havlíčkova Borová – 1. září 2019

 • celodenní adorace v Malé Losenici – 5.7.2019

 • podpora aktivit Kolpingovy rodiny Velká Losenice,která se na většině akcí spolupodílí organizačně či finančně

 • letní dětský tábor Kolpingovy rodiny ve dvou turnusech:

   

  I.turnus – 6.7.- 13.7.2019

   

II.turnus – 13.7.- 20.7.2019

Místo tábora : fara Havlíčkova Borová

 • pravidelná činnost pěveckého dětského sboru

 • chrámový sbor Liberi Dei a Vis angeli

 • mateřské centrum – setkávání maminek s dětmi – zajišťují paní V. Bratršovská a R. Sobotková

 • příprava a realizace Tříkrálové sbírky a hry Čtvrtý z mudrců

 • pouť Kolpingova díla ve Věžnici

 • fotbalový turnaj pro děti v malé kopané ve 2 kategoriích– Kolpingova rodina – 1.6.2019

 • drakyáda – Kolpingova rodina

 • zahájení a ukončení letních prázdnin táborákem a hrami – Kolpingova rodina

 • účast na akcích Centrálního svazu Kolpingova díla ČR – Kolpingova rodina

 

 

Daniel Kolář

předseda pastorační a ekonomické rady

 

 

Ing. Jaroslav Pibil

místopředseda pastorační a ekonomické rady

 

 

Jiří Zach

místopředseda ekonomické rady

 

 

Marta Králíčková

sekretářka pastorační a ekonomické rady