Duchovní správce vyjádřil vděčnost farníkům za vše, co se s pomocí Boží v uplynulém roce podařilo . Kéž je to povzbuzením k většímu úsilí většího počtu farníků do další činnosti.

 

Posvěcující služba církve

Farnost Velká Losenice – uděleno 13 svátostí křtu, 1 pár si udělil svátost manželství, při pohřbu jsme se rozloučili s 11 farníky, bylo uděleno 57 svátostí pomazání nemocných a 13 dětí přistoupilo poprvé k sv.smíření a přijalo sv.eucharistie.

Farnost Havlíčkova Borová – uděleno 7 svátostí křtu, při pohřbu jsme se rozloučili s 5 farníky, bylo uděleno 22 svátostí pomazání nemocných a 12 dětí přistoupilo poprvé k sv.smíření a přijalo sv.eucharistie.

 

Katecheze

 • výuka náboženství – 10 hodin týdně ve škole ve Velké Losenici (83 žáků), 2 hodiny týdně ve škole v Havlíčkově Borové (24 žáků ), 2 hodiny týdně ve škole ve Vepřové (22 žáků), 2 hodiny týdně ve škole v Oudoleni (11 žáků), 1 hodina týdně ve škole v Sázavě (11 žáků). Výuky náboženství se tedy v našem farním svazu účastní 154 žáků.

 • 6x se během roku uskutečnilo katechetické setkání vyučujících náboženství (pastorační asistentka Marta Králíčková, Mgr.Marie Lacinová, Mgr.Ludmila Kachlíková) s duchovním správcem.

 • každou středu je dětská eucharistická oběť a příprava na ni (Marta Králíčková)

 • setkání ministrantů – každou středu pod vedením pana Jana Uttendorfského

 • účast katechetek na oblastním setkání v Havlíčkově Brodě a v Hradci Králové

 • účast na diecézním setkání mládeže v Hradci Králové

 • vydávání časopisu Křesťánek, který vychází nepravidelně – dík redakční radě

 • systematická příprava na 1.sv.přijímání pod vedením past.asistentky, 3x setkání duchovního s rodiči těchto dětí, „dětská rekolekce“ v  Losíku

 • 4 adventní soboty s dětmi sv.Mikuláš, perníčky, soutěže v Losíku

 

Liturgie a duchovní život

 • rekolekce – v době postní 16.2.2013 a adventní 9.11.2013 jsme prožili celodenní duchovní obnovy

 • adorace – každý měsíc je jednu neděli celodenní výstav Nejsvětější svátosti, dík za posvěcování osobního života i života farnosti

 • o velikonocích se podařilo prožít ve farnosti Velká Losenice adoraci od Zeleného čtvrtku do obřadů Vzkříšení

 • 5 akolytů ve farnostech zodpovědně vykonává svoji službu

 • o svátcích jsme se společně modlili denní modlitbu církve

 • křížová cesta – v době postní se farníci aktivně zapojili v obcích Velká Losenice, Malá Losenice, Sázava, Vepřová, Pořežín, Havlíčkova Borová a Oudoleň do vedení pobožností , každou středu křížová cesta pro děti, křížová cesta na Velký pátek

 • májové pobožnosti – v měsíci květnu vedli farníci v obcích Velká Losenice, Malá Losenice, Sázava, Vepřová, Havlíčkova Borová, Oudoleň májové pobožnosti, každou středu májová pobožnost pro děti

 • společná modlitba růžence – před každou bohoslužbou se společně modlíme růženec – dík za vedení, v měsíci říjnu se farníci společně modlili růženec i v Malé Losenici, Sázavě, Pořežíně,Vepřové, Havlíčkově Borové a Oudoleni, mnozí farníci jsou zapojeni do modlitby živého růžence

 • ve Velké Losenici, Malé Losenici a Vepřové mají farníci Schönstattské putovní svatyňky

 • funguje služba akolytů, lektorů, žalmistů, chrámového sboru, přípravy přímluv, vedení bohoslužeb slova

 • pravidelně jsou tematicky obměňovány všechny nástěnky

 • každou neděli je otevřena farní knihovna v době 9.00-11.00, knihovna díky knihovnici sl.Růženě Sobotkové systematicky roztříděna a katalogizována.

Díky Ing.Milanu Lemperovi je seznam knih z knihovny na farních stránkách na internetu. Díky za tuto službu !

 

Významné události farnosti

 • 12. farní shromáždění ve Velké Losenice

 • žehnání sochy sv.Jana Nepomuka Neumanna a uložení jeho relikvie do mensy oltáře

 • celodenní adorace v Malé Losenici

 

Pastorační a ekonomická rada

 • pravidelné měsíční setkávání za vysoké účasti s vydáváním zpráv z těchto setkání

 • setkávání pastoračního výboru

 • v součinnosti s duchovním správcem zajišťování a organizace všech akcí ve farnosti se zodpovědností jednotlivých členů za svěřené oblasti

 • příprava všech významných akcí farnosti v jednotlivých obcích

 • příprava farního pastoračního plánu pro rok 2014

 

KOLPINGOVA RODINA

Kolpingova rodina se aktivně spolupodílí na většině činností ve farnosti – 6 členů past.a ekonomické rady je zároveň členy Kolpingovy rodiny. Příspěvky na činnost naší Kolpingovy rodiny ze strany Centrálního svazu a dotací jsou podstatné a pomáhají nejen našim dětem v rámci farnosti. Dík všem, kteří se podílejí na těchto aktivitách.(viz výše a dále)

 • oslava dne matek – přáníčka + setkání (cca 100 účastníků)

 • den dětí – výlet

 • fotbalový turnaj v malé kopané ve 2 kategoriích :O pohár předsedy Klubu křesťanských demokratů farnosti , O putovní pohár Miloslava Kubáta

 • loučení s prázdninami – táborák

 • účast na akcích Centrálního svazu KD ČR – setkání Kolping. rodin, členské shromáždění

 • úspěšná vystoupení chrámové scholy Liberi Dei na hudební soutěži Cantate Domino v Polné, na akcích farnosti , pravidelná činnost dětské scholy pod vedením M.Dobrovolné

 • pravidelná činnost šachového kroužku ŠK Kolping Velká Losenice

 • pravidelné setkávání maminek s dětmi v Losíku, pravidelné setkávání seniorek

 

KLUB KŘESŤANSKÝCH DEMOKRATŮ FARNOSTI VELKÁ LOSENICE

Klub křesťanských demokratů farnosti založený  5.12.2004 se aktivně účastní všech akcí farnosti a ve větší či menší míře pomáhá s organizací. Jeho zástupci se snaží ovlivňovat politiku v jednotlivých obcí farnosti tak, aby nebylo zapomínáno na prospěch farnosti a tím i obcí. Výbor Klubu křesťanských demokratů koordinuje svou činnost s Kolpingovou rodinou a Pastorační a ekonomickou radou farního svazu.

 • spolupořádání fotbalového turnaje, dne dětí, hry Čtvrtý z mudrců a dalších akcí

 • společenský večer v Losíku

Jan Uttendorfský

místopředseda pastorační a ekonomické rady

 

 

Jiří Zach

místopředseda ekonomické rady

 

Marta Králíčková

sekretářka pastorační a ekonomické rady

 

 

Daniel Kolář

předseda pastorační a ekonomické rady