Duchovní správce vyjádřil vděčnost farníkům za vše, co se s pomocí Boží v uplynulém roce podařilo. Kéž je to povzbuzením k většímu úsilí většího počtu farníků do další činnosti.

 

Posvěcující služba církve

Farnost Velká Losenice – uděleno 4 svátostí křtu, při pohřbu jsme se rozloučili s 3  farníky, bylo uděleno 68 svátostí pomazání nemocných a 13 dětí přistoupilo poprvé k sv.smíření a přijalo sv.eucharistie.

Farnost Havlíčkova Borová – uděleny 3 svátostí křtu, při pohřbu jsme se rozloučili s 9 farníky,  bylo uděleno 29 svátostí pomazání nemocných a 5 dětí přistoupilo poprvé k sv.smíření a přijalo sv.eucharistie.

 

Katecheze

 • výuka náboženství
  • 10 hodin týdně ve škole ve Velké Losenici (94 žáků)
  • 2 hodiny týdně ve škole v Havlíčkově Borové (22  žáků )
  • 2 hodiny týdně ve škole ve Vepřové (22  žáků)
  • 2 hodiny týdně ve škole v Oudoleni (12 žáků)
  • 1 hodina týdně ve škole v Sázavě (12 žáků).
  • Výuky náboženství se tedy v našem farním svazu účastní 162 žáků.
 • 8x se během roku uskutečnilo katechetické setkání vyučujících náboženství (pastorační asistentka Marta Králíčková, Bc.Lukáš Ležák DiS., Mgr.Marie Lacinová, Mgr.Ludmila Kachlíková) s duchovním správcem.
 • každou středu je dětská eucharistická oběť a příprava na ni (Marta Králíčková)
 • setkání ministrantů – každou středu pod vedením pana Jana Uttendorfského
 • účast katechetek na  oblastním setkání v Havlíčkově Brodě a v Hradci Králové
 • účast na diecézním setkání mládeže v Hradci Králové
 • vydávání časopisu Křesťánek, který vychází nepravidelně – dík redakční radě
 • systematická příprava na 1.sv.přijímání pod vedením past.asistentky, 3x setkání duchovního s rodiči těchto dětí,  „dětská rekolekce“  v  Losíku
 • 4 adventní soboty s dětmi  sv.Mikuláš, perníčky, soutěže  v Losíku
 • Liturgie a duchovní život
 • rekolekce – v době postní 21.2.2015 a adventní 6.11.2015 jsme prožili celodenní duchovní obnovy
 • adorace – každý měsíc je jednu neděli celodenní výstav Nejsvětější svátosti, dík za posvěcování osobního života i života farnosti
 • o velikonocích se podařilo prožít ve farnosti Velká Losenice adoraci od Zeleného čtvrtku do obřadů Vzkříšení
 • 5 akolytů ve farnostech zodpovědně vykonává svoji službu
 • o svátcích jsme se společně modlili denní modlitbu církve
 • křížová cesta – v době postní se farníci aktivně zapojili v obcích Velká Losenice, Malá Losenice, Sázava, Vepřová, Pořežín, Havlíčkova Borová a Oudoleň do vedení pobožností , každou středu křížová cesta pro děti,     křížová cesta na Velký pátek
 • májové pobožnosti – v měsíci květnu vedli farníci v obcích Velká Losenice, Malá Losenice, Sázava, Vepřová, Havlíčkova Borová, Oudoleň májové pobožnosti, každou středu májová pobožnost pro děti
 • společná modlitba růžence – před každou bohoslužbou se společně modlíme růženec – dík za vedení, v měsíci říjnu se farníci společně modlili růženec i v Malé Losenici, Sázavě, Pořežíně,Vepřové, Havlíčkově Borové a Oudoleni, mnozí farníci jsou zapojeni do modlitby živého růžence
 • ve Velké Losenici, Malé Losenici a Vepřové mají farníci  Schönstattské putovní svatyňky
 • funguje služba akolytů, lektorů, žalmistů, chrámového sboru, přípravy přímluv, vedení bohoslužeb slova
 • pravidelně jsou tematicky obměňovány všechny nástěnky
 • každou neděli je otevřena farní knihovna v době 9.00-10.00, knihovna díky knihovnici sl.Růženě Sobotkové systematicky roztříděna a katalogizována.

 

Významné události farnosti

 • 15. farní shromáždění
 • celodenní adorace v Malé Losenici

 • Pastorační a ekonomická rada
 • pravidelné měsíční setkávání za vysoké účasti s vydáváním zpráv z těchto setkání
 • setkávání pastoračního výboru
 • v součinnosti s duchovním správcem zajišťování a organizace  všech akcí  ve farnosti se zodpovědností jednotlivých členů za svěřené oblasti
 • příprava všech významných akcí farnosti v jednotlivých obcích
 • příprava farního pastoračního plánu pro rok 2016

 

KOLPINGOVA RODINA

Kolpingova rodina se aktivně spolupodílí na většině činností ve farnosti  – 6 členů past.a ekonomické rady je zároveň členy Kolpingovy rodiny. Příspěvky na činnost naší Kolpingovy rodiny ze strany Centrálního svazu a dotací jsou podstatné a pomáhají nejen našim dětem v rámci farnosti. Dík všem, kteří se podílejí na těchto aktivitách.(viz výše a dále)

 • oslava dne matek – přáníčka + setkání (cca 100 účastníků)
 • den dětí – výlet
 • fotbalový turnaj v malé kopané ve 2 kategoriích :O pohár předsedy Klubu křesťanských demokratů farnosti , O putovní pohár Miloslava Kubáta

loučení s prázdninami – táborák

 • účast na akcích Centrálního svazu KD ČR – setkání Kolping. rodin, členské shromáždění
 • pravidelná činnost dětské scholy  pod vedením Mgr.Marie Lacinové
 • pravidelná činnost šachového kroužku ŠK Kolping Velká Losenice
 • pravidelné  setkávání maminek s dětmi v Losíku,  pravidelné setkávání seniorek