VÝROČNÍ ZPRÁVA FARNOSTÍ VELKÁ LOSENICE

A HAVLÍČKOVA BOROVÁ ZA ROK 2018

 

Duchovní správce vyjádřil vděčnost farníkům za vše, co se s pomocí Boží v uplynulém roce podařilo. Kéž je to povzbuzením k většímu úsilí většího počtu farníků do další činnosti.

 

Posvěcující služba církve

Farnost Velká Losenice – uděleno 6 svátostí křtu, 1 pár si udělil sv. manželství, při pohřbu jsme se rozloučili s 10 farníky, bylo uděleno 74 svátostí pomazání nemocných a 9 dětí přistoupilo poprvé k sv.smíření a přijalo sv.eucharistie.

Farnost Havlíčkova Borová – uděleny 4 svátostí křtu, 1 pár si udělil sv.manželství a při pohřbu jsme se rozloučili se 7 farníky, bylo uděleno 45 svátostí pomazání nemocných a 8 dětí přistoupilo poprvé k sv.smíření a přijalo sv.eucharistie.

 

Katecheze

výuka náboženství – 10 hodin týdně ve škole ve Velké Losenici (110 žáků), 2 hodiny týdně ve škole v Havlíčkově Borové (29 žáků ), 2 hodiny týdně ve škole ve Vepřové (15 žáků), 2 hodiny týdně ve škole v Oudoleni (12 žáků), 1 hodina týdně ve škole v Sázavě (9 žáků). Výuky náboženství se tedy v našem farním svazu účastní 175 žáků.

 

 • 8x se během roku uskutečnilo katechetické setkání vyučujících náboženství(pastorační asistentka Marta Králíčková, Mgr..Lukáš Ležák DiS., Mgr.Marie Lacinová, Mgr.Ludmila Kachlíková) s duchovním správcem.
 • každou středu je dětská eucharistická oběť a příprava na ni (Marta Králíčková)
 • setkání ministrantů – každou středu pod vedením pana Jana Uttendorfského a Jana Dobrovolného
 • účast katechetek na oblastním setkání v Havlíčkově Brodě a v Hradci Králové
 • účast na diecézním setkání mládeže v Hradci Králové
 • systematická příprava na 1.sv.přijímání pod vedením past.asistentky, 3x setkání duchovního s rodiči těchto dětí, „dětská rekolekce“ v  Losíku
 • 4 adventní soboty s dětmi sv.Mikuláš, perníčky, soutěže v Losíku

 


Liturgie a duchovní život

 

 • rekolekce – v době postní a adventní jsme prožili celodenní duchovní obnovy
 • adorace – každý měsíc je jednu neděli celodenní výstav Nejsvětější svátosti, dík za posvěcování osobního života i života farnosti
 • farníci ze Sázavy se pravidelně setkávají na adoraci v kapli Panny Marie Karmelské
 • o velikonocích se podařilo prožít ve farnosti Velká Losenice adoraciod Zeleného čtvrtku do obřadů Vzkříšení
 • 5akolytůve farnostech zodpovědně vykonává svoji službu
 • o svátcích jsme se společně modlili denní modlitbucírkve
 • křížová cesta– v době postní se farníci aktivně zapojili v obcích Velká Losenice, Malá Losenice, Sázava, Vepřová, Pořežín, Havlíčkova Borová a Oudoleň do vedení pobožností , každou středu křížová cesta pro děti, křížová cesta na Velký pátek
 • májové pobožnosti– v měsíci květnu vedli farníci v obcích Velká Losenice, Malá Losenice, Sázava, Vepřová, Havlíčkova Borová, Oudoleň májové pobožnosti, každou středu májová pobožnost pro děti
 • společná modlitba růžence – před každou bohoslužbou se společně modlíme růženec – dík za vedení, v měsíci říjnu se farníci společně modlili růženec i v Malé Losenici, Sázavě, Pořežíně,Vepřové, Havlíčkově Borové a Oudoleni, mnozí farníci jsou zapojeni do modlitby živého růžence
 • ve Velké Losenici, Malé Losenici a Vepřové mají farníci Schönstattské putovní svatyňky
 • maminky se pravidelně schází k modlitbě matek
 • funguje služba akolytů, lektorů, žalmistů, chrámového sboru, přípravy přímluv, vedení bohoslužeb slova
 • pravidelně jsou tematicky obměňovány všechny nástěnky
 • každou neděli je otevřenafarní knihovna v době 9.00-10.00, knihovna díky knihovnici sl.Růženě Sobotkové systematicky roztříděna , katalogizována a doplňována.

Významné události farnosti

 • biskupské svěcení sázavského rodáka P.Zdenka Wasserbauera v Praze
 • biskupská primice“ Mons Zdenka Wasserbauera ve Velké Losenici
 • svěcení kaple Panny Marie Karmelské v Sázavě biskupem Mons. Janem Vokálem, kazatel rodák pomocný biskup pražský Mons.Zdenek Wasserbauer
 • celodenní adorace v Malé Losenici

 

Pastorační a ekonomická rada

 • volby do pastorační a ekonomické rady farnosti, složení slibu členů nových rad

 • pravidelné měsíční setkávání za vysoké účasti s vydáváním zpráv z těchto setkání

 • setkávání pastoračního výboru

 • v součinnosti s duchovním správcem zajišťování a organizace všech akcí ve farnosti se zodpovědností jednotlivých členů za svěřené oblasti

 • příprava všech významných akcí farnosti v jednotlivých obcích

 • příprava farního pastoračního plánu pro rok 2019

 

KOLPINGOVA RODINA

Kolpingova rodina se aktivně spolupodílí na většině činností ve farnosti – 6 členů past.a ekonomické rady je zároveň členy Kolpingovy rodiny.

Dík všem, kteří se podílejí na těchto aktivitách.(viz výše a dále)

 • oslava dne matek – přáníčka + setkání (cca 100 účastníků)

 • den dětí – výlet

 • fotbalový turnaj v malé kopané ve 2 kategoriích: O pohár předsedy Klubu křesťanských demokratů farnostiO putovní pohár Miloslava Kubáta

loučení s prázdninami – táborák

 • účast na akcích Centrálního svazu KD ČR – setkání Kolping. rodin, členské shromáždění

 • pravidelná činnost dětské scholy pod vedením Mgr.Marie Lacinové

 • pravidelné setkávání seniorek