VÝROČNÍ ZPRÁVA FARNOSTÍ VELKÁ LOSENICE

A HAVLÍČKOVA BOROVÁ ZA ROK 2019

Duchovní správce vyjádřil vděčnost farníkům za vše, co se s pomocí Boží v uplynulém roce podařilo. Kéž je to povzbuzením k většímu úsilí většího počtu farníků do další činnosti.

 

Posvěcující služba církve

Farnost Velká Losenice – uděleno 6 svátostí křtu, 2 páry si udělily sv. manželství, při pohřbu jsme se rozloučili s 15 farníky, bylo uděleno 73 svátostí pomazání nemocných a 20 dětí přistoupilo poprvé k sv.smíření a přijalo sv.eucharistie, 49 farníků přijalo sv. biřmování.

Farnost Havlíčkova Borová – uděleno 6 svátostí křtu, 2 páry si udělily sv.manželství a při pohřbu jsme se rozloučili se 15 farníky, bylo uděleno 41 svátostí pomazání nemocných a 4 dětí přistoupily poprvé k sv.smíření a přijaly sv.eucharistie a 36 farníků přijalo sv. biřmování.

 

Katecheze

 • výuka náboženství – 10 hodin týdně ve škole ve Velké Losenici (105 žáků), 2 hodiny týdně ve škole v Havlíčkově Borové (33  žáků ), 2 hodiny týdně ve škole ve Vepřové (9  žáků), 2 hodiny týdně ve škole v Oudoleni (12 žáků), 1 hodina týdně ve škole v Sázavě (5 žáků). Výuky náboženství se tedy v našem farním svazu účastní 164 žáků.
 • 8x se během roku uskutečnilo katechetické setkání vyučujících náboženství (pastorační asistentka Marta Králíčková, Mgr. Lukáš Ležák DiS., Mgr. Marie Lacinová, Marie Antlová) s duchovním správcem.
 • každou středu je dětská eucharistická oběť a příprava na ni (Marta Králíčková)
 • setkání ministrantů – každou středu pod vedením pana Jana Uttendorfského a Jana Dobrovolného
 • účast katechetek na  oblastním setkání v Havlíčkově Brodě a v Hradci Králové
 • účast na diecézním setkání mládeže v Hradci Králové
 • systematická příprava na 1.sv.přijímání pod vedením past.asistentky, 3x setkání duchovního s rodiči těchto dětí,  „dětská rekolekce“  v  Losíku
 • 4 adventní soboty s dětmi  sv.Mikuláš, perníčky, soutěže  v Losíku
 • Liturgie a duchovní život
 • rekolekce – v době postní     jsme prožili celodenní duchovní obnovu, také biřmovanci absolvovali duchovní obnovu
 • adorace – každý měsíc je jednu neděli celodenní výstav Nejsvětější svátosti, dík za posvěcování osobního života i života farnosti
 • farníci ze Sázavy se pravidelně setkávají na adoraci v kapli Panny Marie Karmelské
 • o velikonocích se podařilo prožít ve farnosti Velká Losenice adoraci od Zeleného čtvrtku do obřadů Vzkříšení
 • 5 akolytů ve farnostech zodpovědně vykonává svoji službu
 • o svátcích jsme se společně modlili denní modlitbu církve
 • křížová cesta – v době postní se farníci aktivně zapojili v obcích Velká Losenice, Malá Losenice, Sázava, Vepřová, Pořežín, Havlíčkova Borová a Oudoleň do vedení pobožností , každou středu křížová cesta pro děti, křížová cesta na Velký pátek
 • májové pobožnosti – v měsíci květnu vedli farníci v obcích Velká Losenice, Malá Losenice, Sázava, Vepřová, Havlíčkova Borová, Oudoleň májové pobožnosti, každou středu májová pobožnost pro děti
 • společná modlitba růžence – před každou bohoslužbou se společně modlíme růženec – dík za vedení, v měsíci říjnu se farníci společně modlili růženec i v Malé Losenici, Sázavě, Pořežíně,Vepřové, Havlíčkově Borové a Oudoleni, mnozí farníci jsou zapojeni do modlitby živého růžence
 • ve Velké Losenici, Malé Losenici a Vepřové mají farníci  Schönstattské putovní svatyňky – uskutečnilo se díky p.Šidlákové setkání v Losíku
 • maminky se pravidelně schází k modlitbě matek
 • funguje služba akolytů, lektorů, žalmistů, chrámového sboru, přípravy přímluv, vedení bohoslužeb slova
 • pravidelně jsou tematicky obměňovány všechny nástěnky
 • každou neděli je otevřena farní knihovna v době 9.00-10.00, knihovna díky knihovnici sl.Růženě Sobotkové systematicky roztříděna , katalogizována a doplňována.

 

 • Významné události farnosti
 • primiční mše sv.  bratra Adama Maria Grůzi
 • diecézní biskup Mons. Jan Vokál udělil svátost biřmování 95 farníkům ve Velké Losenici
 • farní shromáždění – 15 let od požehnání pastoračního střediska Losík
 • celodenní adorace v Malé Losenici 

 • Pastorační a ekonomická rada
 • pravidelné měsíční setkávání za vysoké účasti s vydáváním zpráv z těchto setkání
 • setkávání pastoračního výboru
 • v součinnosti s duchovním správcem zajišťování a organizace  všech akcí  ve farnosti se zodpovědností jednotlivých členů za svěřené oblasti
 • příprava všech významných akcí farnosti v jednotlivých obcích
 • příprava farního pastoračního plánu pro rok 2020

KOLPINGOVA RODINA

Kolpingova rodina se aktivně spolupodílí na většině činností ve farnosti  – 6 členů past. a ekonomické rady je zároveň členy Kolpingovy rodiny.

Dík všem, kteří se podílejí na těchto aktivitách. (viz výše a dále)

– oslava dne matek – přáníčka + setkání (cca 100 účastníků)

– den dětí – výlet

– fotbalový turnaj v malé kopané ve 2 kategoriích :O pohár předsedy Klubu křesťanských demokratů farnosti , O putovní pohár Miloslava Kubáta

loučení s prázdninami – táborák

– účast na akcích Centrálního svazu KD ČR – setkání Kolping. rodin, členské shromáždění

– pravidelné setkávání seniorek

Mikulášská nadílka