VÝROČNÍ ZPRÁVA FARNOSTÍ VELKÁ LOSENICE

A HAVLÍČKOVA BOROVÁ ZA ROK 2010

Duchovní správce vyjádřil vděčnost farníkům za vše, co se s pomocí Boží v uplynulém roce podařilo . Kéž je to povzbuzením k většímu úsilí většího počtu farníků do další činnosti.

Posvěcující služba církve

Farnost Velká Losenice – uděleno 19 svátostí křtu, 4 páry si udělily svátost manželství, při pohřbu jsme se rozloučili s 12 farníky, bylo uděleno 68 svátostí pomazání nemocných a 9 dětí přistoupilo poprvé k sv.smíření a přijalo sv.eucharistie,

Farnost Havlíčkova Borová – – uděleno 8 svátostí křtu,

2 páry si udělily svátost manželství, při pohřbu jsme se rozloučili s 8 farníky, bylo uděleno 24 svátostí pomazání nemocných a 11dětí přistoupilo poprvé k sv.smíření a přijalo sv.eucharistie.

Katecheze

 • výuka náboženství – 10 hodin týdně ve škole ve Velké Losenici (78 žáků), 2 hodiny týdně ve škole v Havlíčkově Borové (27 žáků ), 2 hodiny týdně ve škole ve Vepřové (21 žáků), 2 hodiny týdně ve škole v Oudoleni (10 žáků), 1 hodina týdně ve škole v Sázavě (10 žáků). Výuky náboženství se tedy v našem farním svazu účastní 146 žáků.
 • 6x se během roku uskutečnilo katechetické setkání vyučujících náboženství (pastorační asistentka Marta Králíčková, Mgr.Marie Lacinová, Mgr.Radek Pátek, Mgr.Věra Křesťanová, Mgr. Eva Pospíchalová, Alena Ronovská) s duchovním správcem.
 • každou středu je dětská eucharistická oběť a příprava na ni (Marta Králíčková)
 • setkání ministrantů – každou středu
 • účast katechetek na oblastním setkání v Havlíčkově Brodě a v Hradci Králové
 • účast na diecézním setkání mládeže v Hradci Králové
 • vydávání časopisu Křesťánek, který vychází nepravidelně – dík redakční radě
 • systematická příprava na 1.sv.přijímání pod vedením past.asistentky, 3x setkání duchovního s rodiči těchto dětí
 • „dětská rekolekce“ v Losíku
 • 4 adventní soboty s dětmi sv.Mikuláš, perníčky, soutěže v Losíku

Liturgie a duchovní život

 • rekolekce – v době postní 20.2.10 (44 účastníků) a adventní 6.11.10 (52 účastníků) jsme prožili celodenní duchovní obnovy
 • adorace – každý měsíc je jednu neděli celodenní výstav Nejsvětější svátosti, dík za posvěcování osobního života i života farnosti
 • o velikonocích se podařilo prožít ve farnosti Velká Losenice adoraci od Zeleného čtvrtku do obřadů Vzkříšení
 • 5 akolytů ve farnostech zodpovědně vykonává svoji službu
 • o svátcích jsme se společně modlili denní modlitbu církve
 • křížová cesta – v době postní se farníci aktivně zapojili v obcích Velká Losenice, Malá Losenice, Sázava, Vepřová, Havlíčkova Borová a Oudoleň do vedení pobožností , každou středu křížová cesta pro děti, křížová cesta na Velký pátek
 • májové pobožnosti – v měsíci květnu vedli farníci v obcích Velká Losenice, Malá Losenice, Sázava, Vepřová, Havlíčkova Borová, Oudoleň májové pobožnosti, každou středu májová pobožnost pro děti
 • společná modlitba růžence – před každou bohoslužbou se společně modlíme růženec – dík za vedení, v měsíci říjnu se farníci společně modlili růženec i v Malé Losenici, Sázavě, Vepřové a Oudoleni, mnozí farníci jsou zapojeni do modlitby živého růžence
 • ve Velké Losenici, Malé Losenici a Vepřové mají farníci Schönstattské putovní svatyňky
 • funguje služba akolytů, lektorů, žalmistů, chrámového sboru, přípravy přímluv, vedení bohoslužeb slova
 • pravidelně jsou tematicky obměňovány všechny nástěnky
 • každou neděli je otevřena farní knihovna v době 9.00-11.00, knihovna byla díky knihovnici sl.Růženě Sobotkové a paní prof. Marii Lánové systematicky roztříděna a katalogizována
 • aktivní účast našich farníků v působení školské rady

Významné události farnosti

 • žehnání praporu farnosti Havlíčkova Borová
 • farní shromáždění v Havlíčkově Borové
 • celodenní adorace v Malé Losenici
 • volby do pastorační a ekonomické rady, pastoračního výboru

Pastorační a ekonomická rada

 • pravidelné měsíční setkávání za vysoké účasti s vydáváním zpráv z těchto setkání
 • setkávání pastoračního výboru
 • v součinnosti s duchovním správcem zajišťování a organizace všech akcí ve farnosti se zodpovědností jednotlivých členů za svěřené oblasti
 • příprava všech významných akcí farnosti v jednotlivých obcích
 • příprava farního pastoračního plánu pro rok 2011

KOLPINGOVA RODINA

Kolpingova rodina se aktivně spolupodílí na většině činností ve farnosti – 6 členů past.a ekonomické rady je zároveň členy Kolpingovy rodiny. Příspěvky na činnost naší Kolpingovy rodiny ze strany Centrálního svazu a dotací jsou podstatné a pomáhají nejen našim dětem v rámci farnosti. Dík všem, kteří se podílejí na těchto aktivitách.(viz výše a dále)

 • oslava dne matek – přáníčka + setkání – Zpěvánky v Losíku (cca 100 účastníků)
 • den dětí – výlet
 • fotbalový turnaj v malé kopané ve 2 kategoriích
  • O pohár předsedy Klubu křesťanských demokratů farnosti ,
  • O putovní pohár Miloslava Kubáta
 • loučení s prázdninami – táborák
 • účast na akcích Centrálního svazu KD ČR – setkání Kolping. rodin, členské shromáždění
 • úspěšná vystoupení chrámové scholy Liberi Dei na hudební soutěži La Festa – ve Žďáru , na akcích farnosti
 • pravidelná činnost dětské scholy pod vedením Bc. Michaely Pátkové
 • pravidelná činnost šachového kroužku ŠK Kolping Velká Losenice
 • pravidelné setkávání maminek s dětmi v Losíku
 • pravidelné setkávání seniorek

KLUB KŘESŤANSKÝCH DEMOKRATŮ FARNOSTI VELKÁ LOSENICE

Klub křesťanských demokratů farnosti založený 5.12.04 se aktivně účastní všech akcí farnosti a ve větší či menší míře pomáhá s organizací. Jeho zástupci se snaží ovlivňovat politiku v jednotlivých obcí farnosti tak, aby nebylo zapomínáno na prospěch farnosti a tím i obcí. Výbor Klubu křesťanských demokratů se pravidelně schází a koordinuje svou činnost s Kolpingovou rodinou a Pastorační a ekonomickou radou farního svazu.

 • spolupořádání fotbalového turnaje, dne dětí, hry Čtvrtý z mudrců a dalších akcí
 • společenský večer v Losíku
 • pravidelné vydávání Hlasu Klubu křesťanských demokratů farnosti – informace o činnosti, pozvánky – bylo vydáno již 21 čísel Hlasu.

Jan Uttendorfský

místopředseda pastorační a ekonomické rady

Daniel Kolář

předseda pastorační a ekonomické rady

Jiří Zach

místopředseda ekonomické rady

Marta Králíčková

sekretářka pastorační a ekonomické rady